قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 27 آذر ماه 97 / اخبار لحظه ای

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 27 آذر ماه 97 / اخبار لحظه ای

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 27 آذر ماه

قیمت نفت اوپک در بازارهای جهانی :با 58 دلار و 68 سنت معامله شد و تغییری نسبت به روز قبل نداشت/

قیمت نفت برنت در بازارهای جهانی :با 60 دلار و 28 سنت معامله شد و تغییری نسبت به روز قبل نداشت/

قيمت نقره : به 14 دلار و 76 سنت افزایش جزئی یافت.

قيمت پلاتينوم : -(قیمت ها در دسترس نیست)

قيمت پالاديوم : بدونه تغییر 1285 دلار معامله شد و 10 دلارر بیشتر از روز قبل معامله شد

منبع خبر : اخبار امروز

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 26 آذر ماه 97 / اخبار لحظه ای

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 26 آذر ماه 97 / اخبار لحظه ای

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 26 آذر ماه

قیمت نفت اوپک در بازارهای جهانی :با 58 دلار و 68 سنت معامله شد

قیمت نفت برنت در بازارهای جهانی :با 60 دلار و 28 سنت معامله شد

قيمت نقره : به 14 دلار و 66 سنت افزایش جزئی یافت.

قيمت پلاتينوم : -(قیمت ها در دسترس نیست)

قيمت پالاديوم : بدونه تغییر 1277 دلار معامله شد که افزایش 30 دلاری را نشان می دهد.

منبع خبر : اخبار امروز

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 25 آذر ماه 97 / اخبار لحظه ای

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 25 آذر ماه 97 / اخبار لحظه ای

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 25 آذر ماه

قیمت نفت :-

قيمت نقره : به 14 دلار و 64 سنت کاهش یافت.

قيمت پلاتينوم : قيمت پلاتينوم بدونه تغییر 790 دلار معامله شد.

قيمت پالاديوم : بدونه تغییر 1247 دلار معامله شد.

منبع خبر : اخبار امروز

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 24 آذر ماه 97 / اخبار لحظه ای

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 24 آذر ماه 97 / اخبار لحظه ای

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 24 آذر ماه

قیمت نفت :-

قيمت نقره : با افزایش قیمت به 14 دلار و 68 سنت رسید.

قيمت پلاتينوم : قيمت پلاتينوم با 8 دلار کاهش به 790 دلار رسید.

قيمت پالاديوم :قيمت پالاديوم با 3 دلار کاهش به 1247 دلار رسید.

منبع خبر : اخبار امروز

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 23 آذر ماه 97 / اخبار لحظه ای

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 23 آذر ماه 97 / اخبار لحظه ای

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 23 آذر ماه

قیمت نفت : قیمت نفت بدونه تغییر باقی ماند.

قيمت نقره : به 14 دلار و 48 سنت رسید.

قيمت پلاتينوم :قيمت پلاتينوم 798 دلار معامله شد.

قيمت پالاديوم : قيمت پالاديوم با افزایش به 1251 دلار رسید.

منبع خبر : اخبار امروز

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 22 آذر ماه 97 / اخبار لحظه ای

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 22 آذر ماه 97 / اخبار لحظه ای

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 22 آذر ماه

قیمت نفت : هیچ نوع تغییری نداشت (51.27) دلار

قيمت نقره : 14 دلار و 82 سنت معامله شد.

قيمت پلاتينوم : با افزایش چشمگیر دلار معامله شد.

قيمت پالاديوم : با افزایش 30 دلاری به 1273 دلار رسید.

منبع خبر : اخبار امروز

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 21 آذر ماه 97 / اخبار لحظه ای

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 21 آذر ماه 97 / اخبار لحظه ای

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 21 آذر ماه 97

قیمت نفت :51 دلار و 27 سنت معامله شد.

قيمت نقره : 14 دلار و 46 سنت معامله شد

قيمت پلاتينوم : قيمت پلاتينوم با 4 دلار کاهش به 789 دلار رسید.

قيمت پالاديوم : قيمت پالاديوم با افزایش به 1249 دلار افزایش یافت.

منبع خبر : اخبار امروز

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 20 آذر ماه 97 / اخبار لحظه ای

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 20 آذر ماه 97 / اخبار لحظه ای

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 20 آذر ماه 97

قیمت نفت :بدونه هیچ نوع تغییر باقی ماند(51.27) دلار .

قيمت نقره : قيمت نقره به 14 دلار و 46 سنت رسید.

قيمت پلاتينوم : با کاهش 7 دلاری به 785 دلار رسید.

قيمت پالاديوم : قيمت پالاديوم با11 دلار افزایش قیمت به 1232 دلار رسید.

منبع خبر : اخبار امروز

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 19 آذر ماه 97

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 19 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 19 آذر ماه 97

قیمت نفت : بدونه تغییر باقی ماند.

قيمت نقره : به 14 دلار و 64 سنت رسید.

قيمت پلاتينوم : کاهش سه دلاری را تجربه کرد و به 794 دلار رسید.

قيمت پالاديوم : با کاهش 3 دلاری به 1222 دلار رسید.

منبع خبر : اخبار امروز

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 18 آذر ماه 97

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 18 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 18 آذر ماه 97

قیمت نفت : قیمت نفت با 51 دلار و 27 سنت معامله شد.

قيمت نقره : قيمت نقره : با 14 دلار و 68 سنت معامله شد.

قيمت پلاتينوم :قيمت پلاتينوم بدونه تغییر باقی ماند و به 797 دلار رسید.

قيمت پالاديوم : قيمت پالاديوم به 1229 دلار رسید.
منبع خبر : اخبار امروز