قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 27 آذر ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 27 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 27 آذر ماه 97

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با اندکی افزایش به سه میلیون و 505 هزار تومان افزایش یافت.

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم :قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم به سه میلیون و 360 هزار تومان تغییر کرد.

نیم سکه : قیمت نیم سکه در بازار تهران و تمام ایران به یک میلیون و 770 هزار تومان تغییر پیدا کرد.

ربع سکه : یک میلیون و 40 هزار تومان قیمت گذاری شد.

قیمت سکه گرمی : قیمت سکه گرمی با کاهش به 630 هزار تومان رسید.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 26 آذر ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 26 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 26 آذر ماه 97

در بازارهای تهران و تمام ایران امروز دوشنبه 26 آذر ماه 97 قیمت طلا و سکه و ارز در حال کاهش است

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با کاهش 60 هزار تومانی نسبت به روز قبل به سه میلیون و 440 هزار تومان کاهش یافت.

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم :قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم با 100 هزار تومان کاهش به سه میلیون و 300 هزار تومان کاهش یافت.

نیم سکه : قیمت نیم سکه با 60 هزار تومان کاهش به یک میلیون و 776 هزار تومان کاهش یافت.

ربع سکه : یک میلیون و 41 هزار تومان

قیمت سکه گرمی : با کاهش 2 هزار تومانی به 631 هزار تومان رسید.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 25 آذر ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 25 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 25 آذر ماه 97

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با کاهش 100 هزار تومانی به سه میلیون و 571 هزار تومان رسید.

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم :قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم با کاهش به سه میلیون و 441 هزار تومان رسید.

نیم سکه :قیمت نیم سکه به یک میلیون و 836 هزار تومان رسید.

ربع سکه : یک میلیون و 61 هزار تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی : با افزایش 2 هزار تومانی به 633 هزار تومان افزایش یافت/

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 24 آذر ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 24 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 24 آذر ماه 97

قیمت طلا و سکه امروز شنبه 24 آذر ماه با افزایش اندک روبرو شد.که البته در برخی از قیمت ها کاهش نیز به شدت رخ داده است.

همانند دو هفته گذشته امروز24 آذر ماه نیز طلا در اولین روزهای هفته با افزایش روبرو و در طول هفته به شدت کاهش می یابد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با افزایش اندک به سه میلیون و 651 هزار تومان افزایش یافت.

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم : قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم با کاهش به سه میلیون و 457 هزار تومان رسید.

نیم سکه : نیم سکه با کاهش نسبت به روز پنج شنبه هفته گذشته به یک میلیون و 811 هزار تومان کاهش یافت.

ربع سکه : با کاهش 10 هزا تومانی به یک میلیون و 51 هزار تومان رسید.

قیمت سکه گرمی : قیمت سکه گرمی به 631 هزار تومان رسید.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 23 آذر ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 23 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 23 آذر ماه 97

قیمت سکه و دلار در هفته ای که گذشت با افزایش در اولین روزهای هفته شروع و در طول هفته و با رسیدن به روزهای پایانی هفته کاهش یافت.

قیمت دلار نیز در بازار تهران و تمام ایران با کاهش شدید به کانال 9 هزار تومان وارد شد.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 22 آذر ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 22 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 22 آذر ماه 97

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با سه میلیون و 551 هزار تومان قیمت گذاری شد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم : قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم سه میلیون و 411 هزار تومان قیمت گذاری شد

نیم سکه : یک میلیون و 811 هزار تومان قیمت گذاری شد.

ربع سکه : یک میلیون و 51 هزار تومان قیمت گذاری شد.

قیمت سکه گرمی : به 631 هزار تومان کاهش یافت

قیمت طلا 18 عیار : 311 هزار تومان معامله شد.

قیمت طلا 24 عیار : 418 هزار تومان قیمت گذاری شد.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 21 آذر ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 21 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 21 آذر ماه 97

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با 110 هزار تومان کاهش به سه میلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان رسید.

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم :با کاهش شدید سه میلیون و 451 هزار تومان رسید.

نیم سکه : به یک میلیون 870 هزار تومان کاهش پیدا کرد

ربع سکه : قیمت ربع سکه 20 هزار تومان نسبت به روز قبل کاهشی شد و به یک میلیون و 80 هزار تومان رسید.

قیمت سکه گرمی : با کاهش به 640 هزار تومان رسید.

قیمت طلا 18 عیار با 11 هزار تومان کاهش به 320 هزار تومان کاهش پیدا کرد.

قیمت طلا 24 عیار : با کاهش 5 هزار تومانی به 435 هزار تومان رسید.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 20 آذر ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 20 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 20 آذر ماه 97

قیمت های سکه و طلا و انواع ارز در حال کاهش می باشد

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با کاهش به سه میلیون و 696 هزار تومان کاهش پیدا کرد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم : قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم با کاهش به سه میلیون و 550 هزار تومان کاهش پیدا کرد.

نیم سکه : با کاهش 12 هزار تومانی به یک میلیون و 891 هزار تومان رسید.

ربع سکه : با کاهش 80 هزار تومانی به یک میلیون و 100 هزار تومان رسید.

قیمت سکه گرمی : با کاهش 10 هزار تومانی به 645 هزار تومان رسید.

قیمت طلا 18 عیار به 331 هزار تومان کاهش پیدا کرد.

قیمت طلا 24 عیار به 442 هزار تومان کاهش پیدا کرد.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 19 آذر ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 19 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 19 آذر ماه 97

قیمت طلا و سکه امروز 19 آذر ماه 97 با کاهش روبرو شد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با کاهش 40 هزار تومانی به سه میلیون و 950 هزار تومان کاهش یافت.

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم : با کاهش 15 هزار تومانی به سه میلیون و 550 هزار تومان کاهش یافت.

نیم سکه : با کاهش اندک به یک میلیون و 900 هزار تومان رسید.

ربع سکه : به یک میلیون و 180 هزار تومان رسید.

قیمت سکه گرمی : با کاهش به 650 هزار تومان رسید.

قیمت طلا 18 عیار نیز در بازارهای تهران و تمام ایران به 350 هزار تومان رسید.

قیمت طلا 24 عیار به 467 هزار تومان رسید.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 18 آذر ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 18 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 18 آذر ماه 97

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با افزایش قیمب سه میلیون و 990 هزار تومان رسید.

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم : با قیمت سه میلیون و 700 هزار تومان قیمت گذاری شد.

نیم سکه : به قیمت یک میلیون و 990 هزار تومان رسید.

ربع سکه : یک میلیون و 160 هزار تومان رسید.

قیمت سکه گرمی :به 655 هزار تومان رسید.

منبع خبر : اخبار امروز