نرخ بيکاري در آلمان کمتر از حد انتظار است

نرخ بيکاري در آلمان کمتر از حد انتظار است

خبر روزاخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز

نرخ بيکاري در آلمان در مقايسه با کارشناسان بازار کار در ماه فوريه، به رغم سختي هاي سرد کشور، پروژه هاي ساخت و ساز و کارگاه هاي تعمير، و يا اختلال در سرعت آنها، کاهش يافته است.
نرخ بيکاري در ماه برابر 2.546 ميليون بود که از ماه ژانويه به ميزان 24 هزار نفر کاهش يافت و تعداد بيکاران در 25 سال پايين ترين ميزان خود را ثبت کرده است.
اين آمار در مقايسه با همان ماه در سال 2017، نرخ بيکاري 216،000 کاهش يافته و از 5.8 به 5.7 درصد کاهش يافته است.

يک نظرسنجي از سوي آژانس مشاوره اقتصادي ارنست و يانگ در ماه گذشته نشان داد که افزايش تعداد شرکت هاي آلماني که تعدادي پناهنده را اداره مي کنند، افزايش يافته است. آژانس اشاره کرد که اين افزايش در تعدادي از شرکت هاي متوسط را ثبت کرده است، در حالي که بيش از نيمي از شرکت هاي مورد بررسي، پذيرش خود را از ايده استخدام پناهندگان ابراز کرده اند. آژانس گفت: “نسبت شرکت هاي متوسط که به استخدام پناهندگان دسترسي دارند، از 16 درصد در سال گذشته به 27 درصد افزايش يافته است.
وي افزود: 52 درصد از شرکت هاي متوسط مايل به استخدام پناهندگان بوده اند.

تعدادي از شرکت هاي مورد بررسي آژانس در حدود 2000 شرکت متوسط در سطح آلمان و پايه اي براي انتخاب شرکت متوسط براي هر فروش کمتر از 20 ميليون و بيش از يک ميليارد يورو تعيين کرده است.
نتايج نشان داد که مقامات دو سوم از شرکت هاي متوسط، بر اين باورند که پناهندگان مي توانند در ميان مدت براي کاهش کمبود نيروي کار تخصصي مورد استفاده قرار گيرند.

علاوه بر اين، کشورهاي عضو اتحاديه اروپا اخيرا توافق کرده اند که حقوق کارگران اروپايي که خارج از کشور خود کار مي کنند، معادل کارگران اين کشور پرداخت کنند. کميسارياي اجتماعي در بروسيا، ماريان تسن، اين تصميم را “يک پيشرفت بزرگ که در دوره ي آتي بيش از 2 ميليون کارگر اروپايي بهره مند خواهد شد” توصيف کرد.