دولت عراق : ما از برنامه امنيتي خود براي امنيت انتخابات اطمينان داريم

دولت عراق : ما از برنامه امنيتي خود براي امنيت انتخابات اطمينان داريم

خبر روز– اخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز

سخنگوي وزارت كشور عراق، سرلشکر سعد معن گفت که نيروهاي امنيتي اين کشور به طور کامل آماده براي حفظ امنيت انتخابات مجلس در داخل عراق را مي باشند.

سرلشکر سعد معن گففت که نيروهاي امنيتي عراق، از طريق کميته امنيت عالي از انتخابات اين کشور محافظت مي کنند.

وي افزود که تمام ارتش آماده فاز اول انتخابات اين کشور بعد از گروه تروريستي داعش در عراق است.
وي از مردم خواست که بدونه نگراني به پاي صندوق هاي راي گيري بيايند و به نامزدهاي انتخاباتي خود راي بدهند.

وي تاکيد کرد که توسعه يک برنامه براي حفظ روند انتخابات که مشارکت راي دهندگان در بغداد و ساير استان، را تامين کند از اولويت هاي ما است.