عربستان قوانين براي ازدواج زودهنگام در عربستان تعيين مي کند


به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز ، مجلس شوراي عربستان مقررات ازدواج زود هنگام را بازنگري مي کند.


دادگاه براي برگزاري ازدواج براي کساني که زير 18سال سن دارند مقررات جديد تهيه مي کند.

در قطعنامه، شوراي ملي خواستار اين شد که “قرارداد ازدواج” براي افراد زير 15 سال از هر دو جنس ممنوع شود.

شورا همچنين گزارش کميته امور اجتماعي، خانواده و جوانان را در مورد پيش نويس مقررات مربوط به نقش نوجوانان در جامعه سعودي مورد بحث قرار داد.

پيش نويس مقررات شامل نقش حوادث 35 مقالات و با هدف اطمينان از شرايط مرجع و ترتيبات مربوط به دريافت اين رويداد، و متعاقب آن، و اقدامات انجام شده توسط دادگاه براي اطمينان و تعهدات است.

منبع خبر :اخبار امروز