پوتين برنامه اي براي تقويت نقش بخش خدمات در روسيه دارد


به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز:  رئيس جمهور روسيه نقش بخش کسب و کار در اقتصاد ملي را تحسين کرد زيرا تعداد زيادي از فرصت هاي اشتغال را فراهم مي کند و به اهميت ارائه يک محيط مناسب اقتصادي و سرمايه گذاري براي رشد اقتصادي کمک مي کند.

ولاديمير پوتين در يک سخنراني در انجمن کسب و کار در مسکو، گفت که “بخش کسب و کار يک نقش محوري در مسائل استراتژيک دارد، ارائه درآمد براي ميليون ها نفر از شهروندان ما از طريق شغل امن است.”

وي از دولت خواست تا موانع کسب و کار، تجارت، سرمايه گذاري و نوآوري را از بين ببرد و فضاي بيشتري براي بخش کسب و کار براي افزايش مشارکت آن در اقتصاد ملي فراهم آورد.

او همچنين به نياز به سرمايه گذاران مزاياي مالياتي بيشتر، به افزايش سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد روسيه اشاره کرد، با اشاره به اهميت حمايت از شرکت هايي که در بخش هاي زيرساخت، اجتماعي و گردشگري سرمايه گذاري کند.

او گفت: “ما در حال کار بر روي يک استراتژي براي ترويج محصولات ما در بازارهاي جهاني هستيم، ما نياز به يک مکانيسم مشابه براي بخش خدمات و به پرداخت براي افزايش صادرات آن، بلکه براي تحريک سرمايه گذاران براي تزريق پول به بخش هايي مانند بهداشت، گردشگري، آموزش و پرورش و تدارکات خدمات داريم.”

وي تاکيد کرد که پروژه هاي ملي بايد انگيزه اي براي تقويت موقعيت شرکت هاي روسي در بازارهاي جهاني و پيشرفت در زمينه هاي اصلي اقتصاد و زندگي اجتماعي باشد.

منبع خبر : اخبار امروز