اتحاديه اروپا چشم انداز رشد منطقه يورو را کاهش مي دهد


به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:  کميسيون اروپا روز گذشته پيش بيني خود براي رشد اقتصادي در منطقه يورو به دليل کاهش انتظارات در اقتصاد بزرگترين بلوک به دليل تنش هاي تجاري جهاني و افزايش بدهي هاي عمومي به شدت کاهش داد.

در ماههاي متوالي اتحاديه اروپا تخمين هاي تورمي خود را براي سال آينده يازده کشور يورو تجديد کرده است که اکنون انتظار مي رود که از انتظارات بانک مرکزي اروپا پايين تر باشد، احتمالا برنامه هاي بانک براي افزايش نرخ بهره در سال جاري را افزايش خواهد داد.

رشد در منطقه يورو در سال جاري به 1.3 درصد کاهش مي يابد، در مقايسه با 1.9 درصد در سال 2018، در حالي که انتظار مي رود سال 2020 تا 1.6 درصد رشد کند، کميسيون اعلام کرد.

برآوردهاي جديد، کمتر از پيش بيني قبلي کميسيون اروپا در ماه نوامبر، زماني که پيش بيني رشد در منطقه يورو از 1.9 درصد در سال جاري و 1.7 درصد در سال 2020 است، کمتر خوشبين است.


انتظار مي رود نرخ رشد اقتصادي اتحاديه اروپا در آستانه کاهش 27 کشور بدون انگليس که قرار است در ماه مارس از بلوک خارج شود، در سال جاري 1.5 درصد خواهد بود، از 2.1 درصد در سال 2018، و انتظار مي رود نرخ رشد اين بلوک در سال آينده 1.8 درصد باشد.

اين سازمان دلايلي براي کاهش تنش هاي تجاري جهاني و کاهش رشد اقتصادي در چين را به خود اختصاص داد و به نگراني ها در مورد توانايي کشورهايي همچون ايتاليا همچنان به خدمت به بدهي به عنوان يک دليل براي کاهش رشد اشاره کرد.

پيش بيني مي شود که کمسيون اروپا از پيش بيني بانک مرکزي اروپا در آخرين ارزيابي روزهاي دسامبر، که در سال جاري ميلادي 1.7 درصد رشد را در منطقه يورو برآورد کند، بدتر است.

در کميسيون اروپايي، نگراني اضافي براي بانک مرکزي اروپا، انتظار مي رود تورم منطقه يورو در سال جاري 1.4 درصد باشد، که پيش بيني تورم بانک آن 1.6 درصد است و از هدف بانک نزديک به 2 درصد است.

توليد صنعتي آلمان در ماه دسامبر براي ماه چهارم به طور غير منتظره افتاد و نشانه اي از نشانه اي از رشد اقتصاد بزرگ اروپا است.

آمار توليد اداره فدرال آمار نشان داد که توليدات توليدي در مقايسه با انتظارات رويتر نسبت به افزايش 0.7 درصدي، 0.4 درصد کاهش داشته است.


رقم نوامبر در مقايسه با 1.9 درصد در ريز قبلي، 1.3 درصد کاهش يافته است.

منبع خبر : اخبار امروز