بانک جهاني 30 ميليون دلار به اقتصاد فلسطين حمايت مي کند


به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:   بانک جهاني مبلغ 30 مليون دلار را براي حمايت از برنامه اصلاحات اداره فلسطين تأييد کرده است، انعطاف پذيري بودجه را تقويت مي کند و محيطي مناسب براي سرمايه گذاري خصوصي و ايجاد شغل ايجاد مي کند.

“DPP همچنان به حمايت از اجراي PA در دستور کار سياست ملي فلسطين 2017-2022 با تمرکز بر بهبود شفافيت دولت در پرداخت هاي خدمات ارائه دهندگان خدمات محلي در بخش هاي کليدياختصاص داده است”

در اين بيانيه آمده است افزايش ثبات مالي بخش هاي برق، آب و بهداشت باعث ايجاد اعتماد در بين سرمايه گذاران بالقوه و ايجاد پايه اي براي بهبود سطح فعاليت هاي بخش خصوصي مي شود.

منبع خبر : اخبار امروز