اردن در شاخص رقابت جهاني 4 درجه پيشرفت کرد

اردن در شاخص رقابت جهاني 4 درجه پيشرفت کرد

وزير برنامه ريزي و همکاري هاي بين المللي اردن عماد نجيب با اعلام اين که اردن در رقابت جهاني در رتبه بندي 52 در سال جاري قرار گرفته است.

عماد نجيب اشاره کرد که «کاهش در اردن در سال هاي گذشته قابل قبول نيست و به منظور جلوگيري از اين کاهش، وزارت برنامه ريزي 2016 و 2017 طرح عملياتي اقدام به بهبود رتبه بندي از اردن در گزارش هاي بين المللي، از جمله گزارش رقابت جهاني صادر شده توسط مجمع جهاني اقتصاد و انجام گزارش کسب و کار صادر شده توسط بانک جهاني را مطرح مي کند.

بیشتر بخوانیداردن در شاخص رقابت جهاني 4 درجه پيشرفت کرد