انتظارات از کاهش امکان سرمايه گذاري در چاه هاي نفت ايالات متحدهبه گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز: انتظارات از کاهش امکان سرمايه گذاري در چاه هاي نفت ايالات متحده

اکتشافات نفت شيل در ايالات متحده تشکيل شده در طول چند سال گذشته، يک تغيير عمده در بازارهاي جهاني نفت و روابط توليد وارد کنندگان، که در آن او نقش مستقيم در ايجاد تغييرات اساسي به نيروهاي عرضه و تقاضا و تبديل واردکنندگان اصلي به صادرکنندگان جديد است، به بازار در حال تغيير و قيمت قوي کمک همچنين تاثيرات در مديريت بازار، رهبري و کنترل مسيرهاي خود را در حد قابل قبول توليد کنندگان و مرزهاي متعادل از اقتصاد جهاني دارد.

بیشتر بخوانیدانتظارات از کاهش امکان سرمايه گذاري در چاه هاي نفت ايالات متحده